Obchodní podmínky


Obchodní podmínky fyzické osoby:
Mgr. Beata Čepeláková 
HOTCHA NAILS SHOP 
se sídlem v Praze 5, Lamačova 825/11,
IČO 64900347, zapsané v registru živnostenského úřadu  Městské části Praha 5, pro prodej zboží prostřednictvím
on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotcha.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Mgr. Beata Čepeláková, se sídlem v Praze 5, Lamačova 825/11, IČO 64900347, zapsané v živnostenském rejstříku MČ Praha 5, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („dále jen kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hotcha.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající není plátce DPH.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hotcha.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. (Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 občan. zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 občanského zákoníku. To vše s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Uzavřená kupní smlouva (Objednávka) je dodavatelem elektronicky archivována a registrovanému kupujícímu přístupná v jeho uživatelském účtu, neregistrovanému kupujícímu je přístupná přes webové rozhraní s odkazem, který kupující obdržel na jim uvedenou E-mailovou adresu.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, kontrolu svých předešlých objednávek, měnit své registrační údaje, sledovat stav objednávky, (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Po zaregistrování obdrží kupující informativní zprávu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Kupující může uzavřít kupní smlouvu (objednat zboží) i bez předchozí registrace. V tomto případě nebude kupujícímu vytvořen uživatelský účet.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží zůstává a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno kliknutím na tlačítko "Košík" zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po provedené kontrole kupující kliknutím na tlačítko "K pokladně" provede výběr adresy, způsob dopravy a platby. K dokončení objednávky a jejímu odeslání učiní kupující poslední krok, po kterém už nebude možné objednávku změnit, a to kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku". Tímto krokem odešle kupující objednávku prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

3.5. Prodávající informuje kupujícího o přijetí jeho odeslané objednávky automaticky generovanou elektronickou zprávou, která je odeslána na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího)  Pokud kupující tuto zprávu z nějakého důvodu neobdrží (např. chybně zadaná e-mailová adresa, překročení kapacity e-mailové schránky kupujícího, spam aj.) doporučujeme kupujícímu ověřit, zda byla objednávka prodávajícím přijata. Ověření je možné učinit elektronickou poštou na adrese obchod@hotcha.cz

3.6. O stavu zpracování svých objednávek je kupující průběžně informován ve svém uživatelském účtu i ve své elektronické poště. V případě, že průběh vyřízení objednávky bude liknavý doporučujeme kupujícímu ověřit stav objednávky jako v bodě 3.5.)

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu,) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího k rukám prodávajícího, a to prostřednictvím elektronické pošty na elekronickou adresu prodávajícího, který její přijetí potvrdí akceptací jež odešle na adresu kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a pod.) si hradí kupující sám.

3.9. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jedné kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícím odeslána prodávajícímu.

3.10. Zákazník může svou objednávku stornovat ještě před její expedicí (odesláním zboží) prodávajícím a to elektronickou poštou na adresu prodávajícího (uvedeno v bodě 3.5.). Prodávající potvrdí zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na jím uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

3.11. Podrobný způsob nakupování je vysvětlen pod odkazem "JAK NAKUPOVAT".

4. Cena zboží a platební podmínky pro ČR

Prodávající není plátcem DPH.

4.1. Cenu zboží a příp. náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu násl. způsoby:
a) platbou předem na bankovní účet a zboží vyzvednout osobně
b) na dobírku - zboží doručí Česká pošta, GLS kurýrní služba, v místě doručení určeném kupujícím v objednávce
Platbu předem  zn. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 1170653017/3030 vedený u AIR BANK  a.s., Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího), s uvedením variabilního symbolu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží u každé jedné zásilky, a to jak při platbě předem (převodem na účet), tak i při platbě dobírkou. Platí u běžných balíků nepřesahujících nadrozměrné zásilky a hmotnost nad 2,5kg, (u ostatních bude poštovné stanoveno individuálně, zákazník bude o tom před odesláním informován.) Poplatky za doručení činí:
u zásilek, které nepřesáhnou běžný rozměr stanovený Českou poštou pro zásilky typu doporučená zásilka částku 89,-Kč,  dále u zásilek typu obyčejný balík ve výši 119,-kč, zásilky typu "Balík do ruky" ve výši 165,-Kč, u balíků expedovaných kurýrní službou GLS 89,-Kč pokud je platba předem, u zásilek typu dobírka ve výši 119,-Kč. Není li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající neúčtuje náklady spojené s dodáním zboží, pokud cena objednaného zboží zasílaného kurýrní službou GLS a ČP  (pouze typ doporučená zásilka nebo obyčejný balík), přesáhne hodnotu zásilek 1000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých), u zásilke "Balík do ruky" hodnota zásilky přesáhne částku nad 2000,-Kč (slovy: Dvatisíce korun) za každou jednu zásilku. V případě zvýšení poplatku za doručení z důvodů překročení váhy nebo rozměrů jednotlivých zásilek nebo špatně zvolené varianty pro dopravu s ohledem na rozměr zásilky, budete před odesláním zboží o tomto navýšení informování. Dodání zboží na Slovensko do 1 kg za poplatek při platbě předem 6,60 EUR + (1,20 EUR u dobírek), zajišťuje kurýrní služba GLS do 48 hodin od odeslání.

4.3. V případě platby dobírkou, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (připsáním na účet prodávajícího).

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, (obvykle číslo uvedené v platebním pokynu, pokud nebude předem dohodnutý jiný variabilní symbol). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě bezhotovostního platebního styku, požadovat od kupujícího uhrazení celé kupní ceny platbou předem, a to ještě před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží, pokud nedošlo k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.).

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad (paragon, faktura, ap.) Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Platební doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Kupující obdrží doklad  o úhradě společně se zbožím (osobní odběr, dobírka, platba předem), nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Doklad slouží současně jako dodací i záruční list, pokud součástí zboží nebyl vystaven jiný záruční list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující - spotřebitel má právo při uzavření kupní smlouvy "na dálku" prostřednictvím e-shopu od kupní smlouvy takto uzavřené odstoupit podle ustanovení § 1829, odst. 1 zákona 89/2012 občanského zákoníku a to do 14 dnů od převzetí zboží. Toto se však netýká zboží upraveného podle přání kupujícího, audio a video nahrávek a počítačových programů, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, zastarání nebo od kupní smlouvy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal (např. zatavená víčka gelů, akrylů, kosmetických výrobků, ap.…) či jiným způsobem znehodnotil obsah balení, nebo obsah částečně spotřeboval, či jakýmkoliv způsobem porušil vlastnosti výrobku (např. hygienické aj.) a také od kupní smlouvy na dodávku tiskovin

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,  a to písemně na adresu  prodávajícího:

Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, nebo písemně elektronickou poštou na adresu: reklamace@hotcha.cz 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. a 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno-odesláno do 3 (tří) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu (rozhodující je datum odeslání - doporučená pošta). V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% (pět procent) z kupní ceny tohoto zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny toho zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, zatavené, čisté a je-li to možné v původním obalu, kompletní včetně příslušenství, záručních listů, návodů. Kupující musí prokázat, že se na reklamované zboží záruka vztahuje (a to prokazatelným způsobem, např. nejlépe datem nákupu -  platbou, kopií dokladu o koupi apod. (v případě uznání reklamace k tomuto dokladu prodávající  vystaví kupujícímu Opravný daňový doklad). Kupující odpovídá za doručení vráceného zboží, proto doporučujeme zboží nejen pečlivě zabalit, ale zásilku pojistit a zaslat doporučeně na adresu sídla prodávajícího: Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5. Zboží vrácené dobírkou nebude přijato.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo jinak znehodnoceno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2.  obchodních podmínek, vrátí prodávající kupní cenu bez nákladů vynaložených na dodání zboží (poštovné, ev. balné) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu již při vrácení zboží kupujícím. Kupující, který provedl registraci, může zvolit variantu ponechat vrácenou kupní cenu v depozitu prodávajícího (objeví se v jeho uživatelském účtu ve formě slevového kupónu), který může uplatnit započtením na snížení kupní ceny další objednávky.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3. Obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Po uznání vrácení peněz, prodávající vystaví a zašle Opravný daňový doklad kupujícímu, který ho potvrdí svým podpisem a vrátí na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí příslušnou částku za zboží kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet kupujícího.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující od chvíle převzetí zboží od prodávajícího veškerá rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši odpovídající skutečně vzniklým nákladům  a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a to i v případě, kdy prodávající dopravu neúčtuje (např. u objednávek zboží nad 1000,-Kč (formou doporučených zásilek, balíků ap., nebo u zásilek nad 2000,-Kč za zásilky typu balík do ruky).

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, množství, hmotnosti a účelu, pro který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží a pokud není uvedeno jinak, platí 24 měsíců. Dojde-li k výměně zboží, nová záruční doba platí dnem převzetí zboží.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:
-  a) elektronická adresa: reklamace@hotcha.cz
-  b) adresa pro písemný styk: Mgr. Beata Čepeláková., Lamačova 825/11, 152 00  Praha 5
-  c) adresa pro osobní kontakt: tamtéž (termín doporučujeme dohodnout na  tel. 603717274)

7.6. Kupující bude o  způsobu řešení a výsledku reklamace (oprávněnost či neoprávněnost, odstranitelnost či neodstranitelnost) vyrozuměn ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od přijetí reklamace zasláním reklamačního protokolu na adresu, kterou kupující uvedl pro korespondenci. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení reklamovaného zboží.

7.7. Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
c) jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
d)  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

7.8. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího bod 7.5.), a to kompletní, včetně veškeré dokumentace a příslušenství, návodů, záručních listů a pokud to lze, neporušeného obalu. Kupující musí prokázat nárok na oprávněnost reklamace, a to nejlépe datumem o koupi, platbou, nebo kopií daňového, nebo jiného dokladu, kterým prokáže oprávnění reklamace  (i k snažší identifikaci pro vystavení Opravného daňového dokladu).

7.9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v prokazatelné výši.  V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.10. Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné.

7.11. Pokud je kupujícímu doručena zásilka poškozená (potrhaný, zdeformovaný či jinak  narušený nebo zničený obal, zákazník má právo zásilku nepřevzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@hotcha.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dále je povinností kupujícího poškozenou zásilku nafotit ve stavu, ve kterém byla kupujícím přijata (dodána Českou poštou, dopravcem). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7.12. Případné spory vzniklé na základě kupní smlouvy se vždy řídí podle platného práva ČR. Kupující má právo využít při řešení sporů kromě soudní cesty prostřednictvím soudů ČR i alternativní způsob řešení sporů (mediaci nebo rozhodčí řízení, které jsou časově kratší a finančně levnější). Více informací naleznete www.adr.coi.cz nebo na adrese Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně reklamních fotografií a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, firmy, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa (dále jen vše společně jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely interních statistik, zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele - dopravujících zboží, osob pracujících na technickém zařízení (počítače), osob podílejících se na expedici, zpracovávání účetnictví, připravující různá školení, výstavy, marketingové akce související s prezentací nového zboží společnosti. Kromě těchto osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány    v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího:

a) písemně, poštou: Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00  Praha 5

b) elektronicky E-mail: obchod@hotcha.cz

9.8. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel provedl odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat a to písemně na adrese obchod@hotcha.cz

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních nebo zásilkových služeb, převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních či dopravních  služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněna za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát se o uložení nedozvěděl.
e) doručování prostřednictvím obchodních zástupců firmy: obchodní zástupci firmy můžou být v naléhavých případech pověření vyřízováním objednávek, a to zejména v případech, kdy by došlo k ohrožení dodržení dodací lhůty (období dovolených, vánočních nebo jiných svátků, pořádání školení, event. výstav a dalších časově náročných obchodních a společenských akcí.)
11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Barevné odstíny na fotografiích se můžou mírně lišit od skutečnosti.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo změny typu a tvaru obalů, při zachování velikosti obsahu

11.3. Je–li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.                                                       

Elektronická adresa: obchod@hotcha.cz
Adresa pro písemný styk: 
Mgr. Beata Čepeláková, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5


V Praze 01.03.2017

Obchodní podmínky před změnou 1.3.2017: zde