Reklamační řád

Reklamační řád fyzické osoby Mgr. Beata Čepeláková  (HOTCHA NAILS SHOP), Lamačova 825/11, 152 00  Praha 5, IČO: 64900347, zapsané v  registru živnostenského úřadu MČ Praha 5,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotcha.cz

Výňatek z "Obchodních podmínek" bod 7)

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, množství, hmotnosti a účelu, pro který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží a pokud není uvedeno jinak, platí 24 měsíců. Dojde-li k výměně zboží, nová záruční doba platí dnem převzetí zboží.

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:
-  a) elektronická adresa: reklamace@hotcha.cz
-  b) adresa pro písemný a osobní kontakt:
Mgr. Beata Čepeláková (HOTCHA NAILS SHOP), Lamačova 825/11, 152 00  Praha 5 - (doporučujeme dohodnout předem na tel. č. 603717274)

7.6. Kupující bude o  způsobu řešení a výsledku reklamace (oprávněnost či neoprávněnost, odstranitelnost či neodstranitelnost) vyrozuměn ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od přijetí reklamace zasláním reklamačního protokolu na adresu, kterou kupující uvedl pro korespodenci. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení reklamovaného zboží.

7.7. Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
c) jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
d)  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

7.8. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího bod 7.5.), a to kompletní, včetně veškeré dokumentace a příslušenství, návodů, záručních listů a pokud to lze, neporušeného obalu . Kupující musí prokázat nárok na uplatnění reklamace a to nejlépe datumem platby, datumem převzetí zboží nebo jiným dokladem např. platbou, kopií daňového nebo jiného dokladu, kterým prokáže oprávněnost reklamace ( tím napomůže i snažší identifikaci pro vystavení Opravného daňového dokladu).

7.9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v prokazatelné  výši.  V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.10. Kupující zašle prodávajícímu elektronickou nebo jinou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě prokazatelných nákladů uhradí kupujícímu poštovné.

7.11. Pokud je kupujícímu doručena zásilku poškozená (potrhaný, zdeformovaný či jinak  narušený nebo zničený obal, zákazník má právo zásilku nepřevzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@hotcha.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dále je povinností kupujícího poškozenou zásilku nafotit ve stavu, ve kterém byla kupujícím přijata (dodána Českou poštou, dopravcem). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Odstoupení od kupní smlouvy viz. Obchodní podmínky bod 5)

 

V Praze 01. 01. 2014